دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

online

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

pre school 15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

pre school 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

pre school 13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

pre school 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

pre school 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

pre school 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

pre school 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

pre school 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

pre school 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

pre school 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

pre school 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

pre school 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

pre school 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

pre school 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

pre school 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

speak now 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

speak now 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

speak now 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

speak now 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی استانبولی 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Free discution

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

تعیین سطح

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 5d

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 5c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 5b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 5a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Ameridcan File 4e

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 4d

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 4c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 4b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Ameridcan File 4a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 3d

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 3c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 3b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 3a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 2e

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 2f

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 2d

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 2c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 2b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 2a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 1e

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 1d

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 1c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 1b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File 1a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File S4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File S3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File S2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American File S1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 4d

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 4c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 4b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 4a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 3d

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 3c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 3b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 3a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 2c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 2b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 2a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 1c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 1b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 teen 1a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Family 3d

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Family 3c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Family 3b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Family 3a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Family 2d

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Family 2c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Family 2b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Family 2a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Family 1d

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Family 1c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Family 1b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Family 1a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

First 3b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

First 3a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

First 2b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

First 2a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

First 1b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

First 1a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

New big fun 3c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

New big fun 3b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

New big fun 3a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

New big fun 2c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

New big fun 2b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

New big fun 2a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

New big fun 1c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

New big fun 1b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

New big fun 1a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

phonics 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

phonics 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

phonics 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

phonics 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

phonics 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

tiny talk 2b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

tiny talk 2a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

tiny talk 1b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

tiny talk 3b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

tiny talk 3a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

tiny talk 1a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام
آموزشگاه زبان انگلیسی تیراژه